Our Family Shredded Cheese, Part-Skim, Mozzarella 8 oz